שמות

להלן, שאלות נבחרות אשר נשלחו על ידי גולשים בנושא 'שמות', בתחום דיני משפחה בישראל, אשר בחרנו לענות עליהן. ניתן למצוא מידע נוסף בנושא 'שמות', באתר הראשי שלנו דיני משפחה בישראל.

לא! שינוי שם של אדם בגיר וכשיר מחייב את הסכמתו המפורשת.

נקודת המוצא היא שהורי הילד נשואים, ושלשניהם יש שם משפחה זהה (בדרך כלל - שם משפחתו של הבעל). במצב שבו האישה לא אימצה לעצמה את שם המשפחה של הבעל, לאחר הנישואין, אזי ההורים יכולים להסכים, שהילד יקבל את שם המשפחה של האם או של שני ההורים.

לא! לאחר שפקעו הנישואין, רשאי כל בן זוג לשוב ולשאת את שם המשפחה הקודם שהיה לו.

כן! ובלבד, שתוגש לבית המשפט בקשה מוסכמת לשינוי שם משפחת הקטין, או שתוגש, בהעדר הסכמה תביעה לשינוי שם משפחת הקטין. בכל מקרה הבקשה תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי ויתקיים דיון.

לא! הקטין יאלץ לפנות לבית המשפט על מנת לשנות את שמו, בניגוד לעמדת אימו. גם עמדת האב חשוב שתישמע בסוגיה זו, אם הוא בנמצא.

כן! חוק השמות, תשט"ו - 1956 קובע שלאדם חייבים להיות הן שם פרטי והן שם משפחה. כמו כן, החוק קובע כי לאדם יכולים להיות מספר שמות משפחה, וכן מספר שמות פרטיים.

לא ניתן לשנות שמו של קטין, ללא אישור בית המשפט, אשר יבחן את הנסיבות אשר בעטיין מבקשים לשנות שמו של הקטין. בנסיבות אלה, צפוי בימ"ש לאשר את שינוי שם המשפחה

לא! קטין בן 13 אינו יכול לשנות את שמו הפרטי, אלא בהסכמת הוריו. הורי הקטין משמשים כאפוטרופסיו הטבעיים, והם מופקדים על הטיפול בענייניו. אם הורי הקטין מתנגדים לשינוי שמו, אזי הקטין יכול לפנות לבימ"ש באמצעות "ידיד קרוב" ובימ"ש עשוי למנות לקטין "אפוטרופוס לדין", כדי למנוע ניגוד אינטרסים מהוריו.

לא! ללא הסכמת האב הביולוגי ובלי אישור בימ"ש, בלתי אפשרי לשנות שם משפחה של קטין. בנסיבות אלה, ספק אם תושג הסכמת האב. גם אם תינתן הסכמת האב הביולוגי, כנראה שבימ"ש לא ייעתר לבקשה.

לא! קטין אשר נולד מאישה אשר לא נישאה לאביו, יינתן לו שם אמו, אלא אם כן נתן האב את הסכמתו לכך שבנו ישא את שם משפחתו והאם הסכימה לכך.

כן! בית המשפט לענייני משפחה החליט, כי על אף האמור בחוק השמות, תשט"ו - 1956, בעניין שם משפחתו של ילד, כאשר הורי הילד אינם נשואים זה לזה, לאב יש זכות לבקש את הוספת שם משפחתו לשם משפחתה של אמו של הילד, כדי שלילדם המשותף יהיה שם משפחה המורכב משמות המשפחה של שני הוריו, אולם שם המשפחה של האם יהיה הראשון.

לא! ילד שנולד מהפנויה יירשם ע"ש אימו, אלא אם כן, הסכים אביו לכך שהוא ישא את שמו.

לא! אמו של קטין אינה יכולה לשנות את שם משפחתו של בנם הקטין על דעת עצמה. שינוי יכול להיעשות בהסכמת האב או לאחר אישור בית המשפט.

כן! האם יכולה לבקש לשאת את שמו של אבי ילדיה, אולם משרד הפנים רשאי לפסול את השם במידה והשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

כן! חוק השמות מאפשר שינוי אוטומטי של שם משפחה של ילד, בעקבות שינוי שם המשפחה של הוריו, משמו של אחד מהם לשמו של השני, ורישומו של שינוי זה במשרד הפנים אינו מצריך אישור של בית המשפט.

רק לאחר שתוגש תביעה לבית המשפט ויינתן צו משפטי המאשר להוסיף שם נוסף, לשמו הפרטי של הקטין, הדבר יוכל להתבצע ולהירשם במשרד הפנים.

לא! עפ"י חוק השמות, תשט"ז-1956 במידה והאם אינה נשואה, הרך הנולד יקבל את שם משפחתה. רק במקרה בו האם מסכימה, כי התינוק יקבל את שם המשפחה של האב, ולא את שמה, ניתן, בהסכמה, להעניק לתינוק את שם משפחת האב.

כן! ובלבד שתינתן הסכמתה של האם,הואיל ועפ"י חוק השמות התשט"ז-1956(סעיף 3),ילד אשר נולד, כשאמו אינה נשואה לאביו,מקבל מלידה את שם משפחת אמו,אלא אם כן האם מסכימה שהקטין יישא את שם משפחת האב, בנוסף לשם המשפחה שלה,ואף האב מסכים לכך.במקרה שכזה,יישא הקטין את שמות המשפחה של שני הוריו.

יש לפנות בבקשה לבית המשפט הנמצא באזור מגוריו של הקטין לשינוי שם. אם ההורה האחר מתנגד לבקשה, אזי יש להוסיפו לבקשה כמשיב לה וכן לצרף את היועץ המשפטי לממשלה, כמשיב נוסף. בבקשה מעין זו יבדוק בית המשפט בראש ובראשונה את "טובת הילד" ואף ישמע את דעתו של הקטין, במידה והקטין יש יכול להביעה.

לא! הורה איננו יכול, על דעת עצמו, לשנות את שם משפחת ילדו. אם תוגש בקשה בענין זה לביהמ"ש, קרוב לוודאי שהבקשה תידחה.

כן! אולם רק בהסכמת שני ההורים ובאישור בית המשפט.

כן! אדם בגיר רשאי לשנות את שם משפחתו, ללא קשר לנישואין.

כן! באישור בית משפט. ניתן להגיש תביעה לשינוי שם המשפחה, לביהמ"ש למשפחה באמצעות האם ו/או האפוטרופוס של הקטינה. בדרך כלל, הנושא ייבחן, עפ"י הוראת ביהמ"ש ע"י פקידת סעד, שתערוך את המלצותיה בתסקיר. ביהמ"ש יחליט בהתאם לנסיבות המקרה לפניו האם להעתר לבקשה. יודגש, כי בגיר (בגיל 18) רשאי על פי חוק השמות (1956) לשנות הן את שם משפחתו והן את שמו הפרטי.

! שימוש בשמות שונים עלול להטעות את הציבור והוא אסור. השימוש המותר הוא רק בשם המורכב משם הנעורים ושם משפחת הבעל, וזאת כל עוד לא ישונה, כחוק.

שם משפחתו של קטין שנולד מחוץ לנישואין, אפשר שיהא שם משפחת האב או שם משפחת האם או צירוף של שמות המשפחה של שניהם, לפי בחירתם והסכמתם.

לא! על מנת לשנות או להוסיף שם משפחה לקטין, יש לפנות בבקשה לבית המשפט, על מנת שיבחן טובתו של הילד, בענין שינוי שם המשפחה. בכל מקרה, אביו של הקטין, יהיה צד לבקשה, ויש להניח שתתבקש הסכמתו. יחד עם זאת, יש להניח שבנסיבות הענין, יעתר בית המשפט לבקשת האם להוסיף את שם משפחתה לשמו של הקטין.

רק בהסכמה של שני ההורים ובאישור ביהמ"ש.

כן! במידה ובן הזוג מסכים לכך, והשם נבחר משום שבני הזוג מקיימים קשר של ידועים בציבור. 

על פי חוק השמות (1956), ילד שנולד להורים הנשואים זה לזה מקבל בדרך כלל, את שם משפחת אביו, אלא אם כן הוריו הסכימו, כי יקבל את שם משפחת האם או את שמות המשפחה של שני ההורים.

הדבר תלוי קודם כל בהסכמת ההורים. אם יש הסכמה בין ההורים נשאלת השאלה מהו גילו של הקטין? ככל שהוא מבוגר יותר, ניתן משקל גדול יותר לדעתו.

שם משפחה של קטין יכול להיקבע בהסכמה בין הוריו ובהעדר הסכמה, ישא הקטין, שנולד כשאימו אינה נשואה לאביו, את שם משפחת אמו.

בחוק השמות, תשט"ו 1956, נקבע שילד יקבל את שם המשפחה של אמו, אם הוריו אינם נשואים זה לזה, אולם במצב שבו האם והאב של הילד הם ידועים בציבור, הקטין יכול לקבל את שמות המשפחה של שניהם, אם הם מסכימים לכך.

לגבי שם משפחה, כל עוד ההורים נשואים ובאין הסכמה ביניהם, יינתן לתינוק שם משפחתו של האב. לגבי שמו/ה הפרטי, בהעדר הסכמה בין ההורים וכל עוד הם נשואים, רשאי כל אחד מההורים ליתן שם פרטי לתינוק.

אם אשר שינתה את שם משפחתה מנעוריה לאחר נישואיה, רשאית במהלך נישואיה, או לאחר גירושיה, לחזור לשם משפחתה הקודם, וזאת עפ"י חוק השמות תשט"ו-1956, ולצורך זה עליה לפנות למשרד הפנים ולהסדיר את הענין. האם אינה רשאית, על דעת עצמה, ובאופן חד צדדי, לשנות את שם המשפחה של מי ילדיה, ללא הסכמת אביהם או ללא היתר של ביהמ"ש.

האם ניתן לשנות שם משפחה של קטין, לאחר גירושי הוריו, לשם משפחת האם בנעוריה, כאשר היא המשמורנית?

כעיקרון, הילד יקבל את שם המשפחה של אמו, כאשר הוריו אינם נשואים זה לזה, אלא אם כן האם רוצה שהילד יקבל את שם המשפחה של אביו, והאב מסכים לכך.

להתאזר בסבלנות עד גיל 18 ולהגיש לאחר מכן, בקשה לשינוי שם, בהיותו בגיר. בקשת קטין לשינוי שם משפחתו תידחה ע"י בימ"ש, בגלל החשש להטעיית הציבור וגם בגלל העדר הסכמה מצד אבי הקטין, אשר משמש כאפוטרופוסו הטבעי.

כן! על פי חוק השמות, אם שם אביו של היילוד איננו ידוע, אזי שמו של אבי היולדת יירשם במקום השם הפרטי של אביו של היילוד.

אישה אשר שינתה, לאחר נישואיה, את שם משפחתה, ואימצה את שם משפחת בעלה, רשאית (אך אינה חייבת) להמשיך ולשאת את שם משפחת הבעל,לאחר גירושיה, אולם בד בבד היא יכולה לצרף לשם משפחתה מנישואיה, את שם משפחתה מנעוריה, עפ"י סדר העדפה, שהיא תבחר בו.