פורום דיני משפחה בישראל - פשיטת רגל

להלן שאלות נבחרות ,אשר נשלחו על ידי גולשים בנושא,פשיטת רגל ,אשר בחרנו לענות עליהן.ניתן למצוא מידע נוסף ומפורט באתר הראשי שלנו, דיני משפחה בישראל או ע"י חיפוש באמצעות שימוש במילות מפתח רלבנטיות או דרך הקישור נושאים אחרים - פשיטת רגל

אין אפשרות לתבוע את החוב, אבל בית המשפט עשוי להשתמש בשיקול דעתו ובסמכותו, ולהעניק לאישה ו/או לילדים סכום מסוים, כפי שהוא רואה לנכון, מרכושו של החייב או מהכנסתו, במקום דמי המזונות שנפסקו לזכותם

כן! חוב מזונות שנוצר לפני שניתן צו כינוס נכסים, ניתן לתביעה על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1980, ומקבל עדיפות מסוימת בין החובות בני התביעה.

יש להגיש את התביעה לנאמן בפשיטת הרגל, בתנאי שהחוב נוצר לפני מתן צו כינוס הנכסים

לא! מזונות ילדים לא ייפגעו כתוצאה מהליך פשיטת רגל, שבו נמצאת אמם, משום שהם מוגנים עפ"י פקודת פשיטת הרגל.

לא! על פי החלטה שניתנה ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה, נראה שהליכי פשיטת רגל כשלעצמם, אינם מהווים טעם מספיק להקטנת מזונות, למרות שביהמ"ש קבע, שאב שנמצא במצב כזה, יכול לפנות בבקשה לכונס הנכסים הרשמי, שתינתן לו רשות להגיש תביעה להקטנת מזונות.

אם לפושט רגל יש הכנסה מספקת, כדי לשלם את סכום דמי המזונות שנפסק נגדו, אז עליו להמשיך לשלם את המזונות. אם לפושט רגל אין הכנסה מספקת, כדי לשלם את סכום דמי המזונות שנפסק נגדו, אז עליו לנסות להביא את עניין הפחתת המזונות לדיון בבית המשפט

חוק הירושה, תשכ"ה 1965, מחייב את מנהל העיזבון או את היורשים, אם אין מנהל עיזבון, להגיש בקשה למתן צו לניהול העיזבון על פי דיני פשיטת הרגל, אם מתברר שאין בעיזבון די כדי לשלם את כל חובותיו של הנפטר.

לעתים כן, אולם הדבר תלוי בשאלה, מתי הנכס ניתן במתנה, וזאת ביחס למועד ההכרזה על פשיטת הרגל, ובשאלה מה היה מצבו הכספי של נותן המתנה בעת מתן הנכס במתנה

לא! מתנות שניתנו לפחות 10 שנים לפני הכרזת פשיטת הרגל, אין צורך להחזירן.

מתנות שניתנו בין 2 ל - 10 שנים לפני ההכרזה על פשיטת הרגל, נשארות בתוקפן אם מקבל המתנה יוכיח, שנותן המתנה היה בר פירעון מיד לאחר מתן המתנה, וכן שהזכויות בנכס הועברו על שמו של מקבל המתנה.

ייתכן מאוד שלא, או שהוא יישאר עם מעט מאוד כסף. בהליך מכירה, אשר מבוצע במסגרת הליך של פירוק שיתוף, מקבל הבעל את המחצית השייכת לו, אולם כאשר האיש נמצא בהליכי פשיטת רגל, הוא אמנם מקבל את מחצית הדירה השייכת לו, אך הוא מקבל אותה באמצעות הנאמן בפשיטת הרגל, המופקד על סילוק חובותיו לנושיו, כך שבפועל לא יגיע לידיו סכום כסף כלשהו, או שיגיע לידיו סכום זעום בלבד

כן! עפ"י הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969, ביהמ"ש רשאי, בעת פירוק השיתוף בדירה, לסטות מהעיקרון של חלוקה שוויונית, ולהעניק להורה שמחזיק בילדים, חלק גדול יותר ממחצית תמורת מכירתה של הדירה, תוך התחשבות בצורך של הילדים בקורת גג.

לא! לפושט/ת רגל מתמנה נאמן אשר מנהל את עניניו/עניניה הכספיים לרבות הקצאת חלק ממשכורתו/ה לסילוק חובות.

לא! חוב במזונות הינו חוב מובטח על פי החוק ואין הוא מתבטל בפני הליכי פשיטת רגל.

כן! הכרזה על פשיטת רגל, נעשית ע"י בימ"ש מחוזי ולאחר שמוגשת בקשה בהתאם ע"י החייב או ע"י נושיו. הכרזה על פשיטת רגל יכולה להיות בהסכמת אדם או חרף התנגדותו.

הכרזה על אדם כפושט רגל מגוננת עליו מפני נושיו ומונעת מהם את האפשרות לגבות ממנו את החלק הארי של חובם. צו לפריסת תשלומים, במסגרת איחוד תיקים, אמנם מגונן על החייב מפני נושיו, אולם איננו פוטר אותו מתשלום החובות, אלא רק פורס אותם לאורך תקופה מסוימת, ואיננו מונע את שינוי הצו אם מתרחש שינוי נסיבות לטובה אצל החייב, או מתגלות עובדות, שלא היו ידועות, תקופה מסוימת, קודם לכן, לגביו.

בית המשפט לא יתן צו כינוס לפי בקשת החייב, אלא אם שוכנע כי, בשים לב להליכי הוצאה לפועל שננקטו או שעדיין ניתן לנקוט נגד החייב, ובשים לב לשאר נסיבות הענין, הליכי פשיטת רגל הם הדרך הנאותה. חשיבות מיוחדת, בעניין זה, נודעת לשני שיקולים אלה:ו ראשית, מהי ההשלכה של הליכי פשיטת הרגל על הנושים; ושנית, האם החייב נהג בתום-לב. הכוונה היא לדרך שתבטיח כי הנושים יזכו לגבות ולו רק חלק יחסי סביר של חובם, בהליך, שבסופו ל דבר, יביא תועלת לכלל הנושים.

פשיטת רגל איננה מוכרזת ע"י אדם, אלא ע"י בימ"ש מוסמך. לאחר שאדם מוכרז כפושט רגל, חלות הגבלות על חופש העיסוק שלו, ועל חופש התנועה שלו. כך למשל פושט רגל איננו רשאי להקים או להפעיל עסק עצמאי, ואף איננו רשאי לצאת את גבולות המדינה.

לא! במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטל צו לעיכוב יציאה מן הארץ של פושט הרגל.

כן! אין כל מגבלה חוקית על כך שפושט רגל יעבוד בתור שכיר.

הליך פשיטת רגל בא אל סיומו עם ביטול ההליך עקב ניצולו לרעה ע"י החייב ו/או כאשר מדובר בבקשת נושה, או בהעדר תועלת לנושים, ו/או במתן הפטר לחייב, מכל חובותיו בני התביעה בפשיטת הרגל, ו/או עם ביצועה של הצעת הסדר מטעם החייב אשר אושרה בידי בית המשפט. כל עוד, נמשך ההליך ולא בא אל סיומו, באחת מן הדרכים המנויות לעיל, יחולו ההגבלות המוטלות על פושט הרגל על פי החוק, ובהתאם להחלטת ביהמ"ש.

כן! חופש התנועה של פושט רגל,מוגבל,כפועל יוצא מהכרזתו ככזה. פושט רגל איננו יכול לצאת לחו"ל,על דעת עצמו, ככל אדם אחר. על פושט רגל מוטל צו לעיכוב יציאתו מן הארץ. פושט רגל אינו יכול לצאת לחו"ל לצמיתות.אולם אם פושט רגל מעוניין לצאת לחו"ל,לפרק זמן מוגבל או קצוב,אזי עליו להכין בקשה לביטול צו עיכוב היציאה שלו מן הארץ, ולנמק במסגרתה את הטעמים לבקשה. את הבקשה עליו להעביר לתגובת כונס הנכסים הרשמי. ובד בבד עליו להשיג את הסכמת הנאמן המטפל בפשיטת הרגל שלו, וכן עליו להחתים מספר ערבים כנדרש,כבטוחה למקרה שלא ישוב ארצה. בהעדר הסכמה מצד כונס הנכסים הרשמי ו/או הנאמן בפשיטת הרגל,יתקשה פושט הרגל לשכנע את ביהמ"ש להתיר את יציאתו לחו"ל