פורום דיני משפחה בישראל - בוררות-פישור-גישור

להלן שאלות נבחרות אשר נשלחו על ידי גולשים בנושא ,בוררות-פישור-גישור ,אשר בחרנו לענות עליהן. ניתן למצוא מידע נוסף באתר הראשי שלנו דיני משפחה בישראל ,ב- בוררות ופישור

הסכם בוררות מהווה אמצעי ליישוב סכסוכים באמצעות בורר מוסכם. בהסכם זה רשאים צדדים לקבוע ולעצב את אופן ניהול הבוררות, את משך הזמן שתתנהל, ואת הזיקה של הבוררות לדין או לסדרי דין.

כן! צדדים לבוררות ,שהסכימו ליישב את הסכסוך ביניהם ,בדרך של בוררות ,רשאים להסכים מראש בכתב הבוררות או שטר הבוררות על זכות ערעור ,של כל אחד מן הצדדים לבוררות בערכאה משפטית ,או על חלופה ,של העברת הדיון בערר ,בפני בורר נוסף או הרכב רחב יותר של בוררים.

כן! ישנן שתי אפשרויות לערער על פסק בורר.האפשרות האחת,עפ"י החוק ,וזאת בדרך של בקשת רשות ערעור ,אשר מוגשת לביהמ"ש המחוזי ,למשל,בנימוק של טעות מהותית בדין ,הגורמת לעיוות דין חמור .האפשרות השנייה,עפ"י הסכם הבוררות ,שם ניתן להסכים על זכות ערעור לביהמ"ש או על הגשת ערר בפני בורר נוסף,או הרכב רחב יותר של בוררים.

זוהי דרך ליישוב סכסוכים, אשר הינה פורמלית פחות, קצרה בזמן, וגמישה יותר מהליכים משפטיים שמתנהלים בבית המשפט. לבורר שהתמנה יש סמכויות שיפוטיות, וקביעתו מחייבת את הצדדים.

כן! פסק בורר מחייב את הצדדים כמו פסק דין או החלטה של בית המשפט.

את הצדדים להליך הבוררות בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הבוררות.

בהסכמת הצדדים ובאישור ביהמ"ש, ובהעדר הסכמה, ע"י בית המשפט, מרשימת בוררים שהצדדים מציגים לפניו, או לפי שיקול דעתו.

בעקרון, בורר אינו כפוף לדין המהותי, לדיני הראיות או לסדר הדין האזרחי, אלא אם הוסכם אחרת, מראש, בהסכם הבוררות.

אין עיכוב אוטומטי של ההליכים. לבית המשפט יש שיקול דעת בעניין.

לא! על בורר לא חלה חובת הנמקה כמו בפסקי דין של בית המשפט, אלא אם נקבע אחרת מראש בהסכם הבוררות.

לפי חוק הבוררות, זהו הסכם על פיו מתנהל הליך הבוררות.

כן! בית משפט רשאי להעביר בורר מתפקידו בתנאים מסויימים, כאשר איננו זוכה לאמון הצדדים, או כאשר התנהגותו גורמת לעינוי דין או כשנבצר ממנו למלא את תפקידו.

כן! בית המשפט רשאי להפחית את שכר הבורר, בעקבות בקשה שמוגשת ע"י הצדדים תוך 45 יום מיום מתן פסק הבוררות - בתנאי שהוא סבור שהשכר מופרז.

כן! בורר רשאי לעכב את מתן פסק הבוררות או את מסירתו לצדדים, בגלל אי-תשלום שכר טרחה.

כן. אין הגבלת זמן להגשת בקשה לתקן טעות טכנית כמו שגיאת כתיב, טעות בחישוב וכו'.
לגבי טעויות לא טכניות, קיימת הגבלת זמן להגשת בקשת התיקון והיא תוך 30 יום מיום מתן פסק הבורר או מיום המצאתו לצדדים.

במצב שבו צד אחד מסרב לשתף פעולה עם יחידת הסיוע, כדי לסיים סכסוך, בית המשפט
יצווה על המשך ההליכים.

כעקרון, בית המשפט המחוזי, אולם כאשר בית משפט אחר מעביר את העניין לבוררות, אזי הוא המוסמך.

כן! כאשר נושא הסכסוך מצוי בסמכותו

כן! התנגדות תוגש בדרך של בקשה לביטול פסק בורר, תוך 15 יום ממועד המצאת הבקשה לאישור לידי מבקש הביטול, או לא יאוחר מ - 45 יום, מיום מתן הפסק.

 

כן! אולם קיום הליך הבוררות תלוי בהסכמת הצדדים.

פישור זוהי דרך ליישוב סכסוך, שמבוססת על יכולת המפשר לגרום להתכנסות הצדדים והדברות ביניהם, במטרה להביא אותם להסכם, ולבית משפט יש סמכות לאשר ההסכם.

בורר מחליט בעניין הסכסוך ומפשר מנסה להביא את הצדדים להסכם. לבורר יש סמכויות שיפוטיות, למפשר אין.

בפועל ,גישור היא מילה אחרת להליך של פישור,ומגשר היא מילה אחרת למפשר.נהוג לעשות שימוש במילים גישור ומגשר,בהקשר של יישוב סכסוך בעניין גירושין,ולא במילים פישור ומפשר.

כן! לפי החוק, מותר למפשר להיפגש עם הצדדים, בנפרד או ביחד.

כן! לפי החוק, מפשר רשאי להיפגש עם צד לסכסוך, גם ללא נוכחות של עורך דינו, אם אותו צד מסכים לכך

לא ! נקבע במפורש בחוק,שלא ניתן לעשות שימוש,במסגרת הליך אזרחי,בדברים שנאמרו ע"י הצדדים,בהליך של פישור.

פסק בוררות אמור להכריע בסכסוך בין צדדים, והוא נועד לחייב את בעלי הדין . דין פסק בוררות ,שאושר ע"י ביהמ"ש ,כדין פסק דין של ביהמ"ש .ככלל ,בתי משפט אינם נוטים להתערב בפסקי בוררות ,אלא רק במקרים בהם מוגשת התנגדות לאישור פסק הבוררות בדרך של בקשה לביטולו ,עפ"י אחת העילות המנויות בחוק הבוררות ,תשכ"ח-1968, וכאשר כתוצאה מכך נגרם עיוות דין .אם לא תוגש התנגדות לאישור פסק הבורר ע"י מי מהצדדים להליך הבוררות ,בגין פעולה ללא סמכות או חריגה מסמכות של הבורר ,אזי ביהמ"ש עשוי לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין.

כן! כל אחד מן הצדדים לגישור ובכלל זה המגשר, רשאי לבקש להפסיק את הליך הגישור. יוער כי מגשר איננו מוסמך להחליט או להכריע במחלוקת. בגישור מוצלח, ההחלטה נעשית ע"י הצדדים, בעזרת המגשר.

ביטול פסק בורר יכול להעשות במסגרת בקשה לבית המשפט המחוזי לביטול פסק הבוררות. העילות לביטול פסק בורר מפורטות ברשימה הסגורה שנקבעה בחוק הבוררות משנת 1968. אם נושא הבוררות מצוי בתחום סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, אזי יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.